هاست دانلود

فضا 10 گیگابایت
0% Complete
ترافیک 200 گیگابایت
1% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 2
40% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه -
100% Complete
پرداخت سه ماهه 20000 تومان
33% Complete
پرداخت شش ماهه 30000 تومان
27% Complete
پرداخت سالانه 50000 تومان
2% Complete


D10 قیمت از ریال200,000/3 mo سفارش دهید
فضا 25 گیگابایت
0% Complete
ترافیک 500 گیگابایت
3% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 2
40% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه -
100% Complete
پرداخت سه ماهه 30000 تومان
50% Complete
پرداخت شش ماهه 55000 تومان
50% Complete
پرداخت سالانه 90000 تومان
3% Complete


D25 قیمت از ریال300,000/3 mo سفارش دهید
فضا 50 گیگابایت
0% Complete
ترافیک 1000 گیگابایت
6% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 2
40% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه 14000 تومان
2% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 130000 تومان
5% Complete


D50 قیمت از ریال140,000/mo سفارش دهید
فضا 100 گیگابایت
1% Complete
ترافیک 2000 گیگابایت
13% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 2
40% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه 20000 تومان
3% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 190000 تومان
7% Complete


D100 قیمت از ریال200,000/mo سفارش دهید
فضا 200 گیگابایت
2% Complete
ترافیک 3000 گیگابایت
20% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 2
40% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه 30000 تومان
5% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 290000 تومان
11% Complete


D200 قیمت از ریال250,000/mo سفارش دهید
فضا 350 گیگابایت
3% Complete
ترافیک 4000 گیگابایت
26% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 2
40% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه 40000 تومان
6% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 400000 تومان
16% Complete


D350 قیمت از ریال400,000/mo سفارش دهید
فضا 500 گیگابایت
5% Complete
ترافیک 6000 گیگابایت
40% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 2
40% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه 50000 تومان
8% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 500000 تومان
20% Complete


D500 قیمت از ریال500,000/mo سفارش دهید
فضا 1000 گیگابایت
10% Complete
ترافیک 7000 گیگابایت
46% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 2
40% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه 75000 تومان
12% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 750000 تومان
30% Complete


D1000 قیمت از ریال750,000/mo سفارش دهید
فضا 2000 گیگابایت
20% Complete
ترافیک 8000 گیگابایت
53% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 2
40% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه 130000 تومان
21% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 1100000 تومان
44% Complete


D2000 قیمت از ریال1,300,000/mo سفارش دهید
فضا 4000 گیگابایت
40% Complete
ترافیک 10000 گیگابایت
66% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 2
40% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه 180000 تومان
30% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 1500000 تومان
60% Complete


D4000 قیمت از ریال1,800,000/mo سفارش دهید
فضا 6000 گیگابایت
60% Complete
ترافیک 12000 گیگابایت
80% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 5
100% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه 240000 تومان
40% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 2000000
80% Complete


D6000 قیمت از ریال2,400,000/mo سفارش دهید
فضا 10000 گیگابایت
100% Complete
ترافیک 15000 گیگابایت
100% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
MySQL Database 5
100% Complete
Control panel Cpanel
100% Complete
Backup ندارد
100% Complete
Database Backup دارد
100% Complete
Datacenter Hetzener
100% Complete
3 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99%
100% Complete
Webserver Litespeed
100% Complete
امکان ارتقا یا دانگرید دارد
100% Complete
پرداخت ماهانه 300000 تومان
50% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 2500000
100% Complete


DL10000 قیمت از ریال3,000,000/mo سفارش دهید