هاست دانلود

D10 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • - پرداخت ماهانه
 • 26000 تومان پرداخت سه ماهه
 • 39000 تومان پرداخت شش ماهه
 • 65000 تومان پرداخت سالانه
D25 • 25 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • - پرداخت ماهانه
 • 39000 تومان پرداخت سه ماهه
 • 71500 تومان پرداخت شش ماهه
 • 117000 تومان پرداخت سالانه
D50 • 50 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • 18000 تومان پرداخت ماهانه
 • - پرداخت سه ماهه
 • - پرداخت شش ماهه
 • 180000 تومان پرداخت سالانه
D100 • 100 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • 26000 تومان پرداخت ماهانه
 • - پرداخت سه ماهه
 • - پرداخت شش ماهه
 • 260000 تومان پرداخت سالانه
D200 • 200 گیگابایت فضا
 • 3000 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • 32500 تومان پرداخت ماهانه
 • - پرداخت سه ماهه
 • - پرداخت شش ماهه
 • 325000 تومان پرداخت سالانه
D350 • 350 گیگابایت فضا
 • 4000 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • 40000 تومان پرداخت ماهانه
 • - پرداخت سه ماهه
 • - پرداخت شش ماهه
 • 400000 تومان پرداخت سالانه
D500 • 500 گیگابایت فضا
 • 6000 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • 65000 تومان پرداخت ماهانه
 • - پرداخت سه ماهه
 • - پرداخت شش ماهه
 • 650000 تومان پرداخت سالانه
D1000 • 1000 گیگابایت فضا
 • 7000 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • 97500 تومان پرداخت ماهانه
 • - پرداخت سه ماهه
 • - پرداخت شش ماهه
 • 975000 تومان پرداخت سالانه
D2000 • 2000 گیگابایت فضا
 • 8000 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • 170000 تومان پرداخت ماهانه
 • - پرداخت سه ماهه
 • - پرداخت شش ماهه
 • 1700000 تومان پرداخت سالانه
D4000 • 4000 گیگابایت فضا
 • 10000 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • 240000 تومان پرداخت ماهانه
 • - پرداخت سه ماهه
 • - پرداخت شش ماهه
 • 2400000 تومان پرداخت سالانه
D6000 • 6000 گیگابایت فضا
 • 12000 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 0 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • 310000 تومان پرداخت ماهانه
 • - پرداخت سه ماهه
 • - پرداخت شش ماهه
 • 3100000 پرداخت سالانه
DL10000 • 10000 گیگابایت فضا
 • 15000 گیگابایت ترافیک
 • بله Cloud Technology
 • 5 MySQL Database
 • Cpanel Control panel
 • ندارد Backup
 • دارد Database Backup
 • Hetzener Datacenter
 • بله 3 لایه امنیتی
 • 99% Uptime
 • Litespeed Webserver
 • دارد امکان ارتقا یا دانگرید
 • 400000 تومان پرداخت ماهانه
 • - پرداخت سه ماهه
 • - پرداخت شش ماهه
 • 4000000 پرداخت سالانه