هاست بکاپ / R1Soft Backup

 • Backup 1

  ریال20,000/mo
  سفارش دهید
  • 10 گیگ فضا
   ترافیک نامحدود
   فقط برای کاربرد بک آپ
   دسترسی FTP و SSH
 • Backup 2

  ریال70,000/mo
  سفارش دهید
  • 50 گیگ فضا
   ترافیک نامحدود
   فقط برای کاربرد بک آپ
   دسترسی FTP و SSH
 • Backup 3

  ریال120,000/mo
  سفارش دهید
  • 100 گیگ فضا
   ترافیک نامحدود
   فقط برای کاربرد بک آپ
   دسترسی FTP و SSH
 • Backup 4

  ریال350,000/mo
  سفارش دهید
  • 300 گیگ فضا
   ترافیک نامحدود
   فقط برای کاربرد بک آپ
   دسترسی FTP و SSH
 • Backup 5

  ریال700,000/mo
  سفارش دهید
  • 500 گیگ فضا
   ترافیک نامحدود
   فقط برای کاربرد بک آپ
   دسترسی FTP و SSH
 • Backup 6

  ریال1,200,000/mo
  سفارش دهید
  • 1 ترا فضا
   ترافیک نامحدود
   فقط برای کاربرد بک آپ
   دسترسی FTP و SSH
 • Backup 7

  ریال2,000,000/mo
  سفارش دهید
  • 2 ترا فضا
   ترافیک نامحدود
   فقط برای کاربرد بک آپ
   دسترسی FTP و SSH