مشاهده توضیحات این سرویس ها :

http://pardishosting.net/host/linux-host/unlimited-hosting.html
پرداخت ماهانه ندارد
100% Complete
پرداخت سه ماهه ندارد
100% Complete
پرداخت شش ماهه 48000 تومان
15% Complete
پرداخت یکساله 85000 تومان
14% Complete
پرداخت دو ساله 141000 تومان
12% Complete
پرداخت سه ساله 176000 تومان
11% Complete
Unlimited-Starter قیمت از ریال480,000/6 mo سفارش دهید
پرداخت ماهانه ندارد
100% Complete
پرداخت سه ماهه 59000 تومان
17% Complete
پرداخت شش ماهه 110000 تومان
34% Complete
پرداخت یکساله 205000 تومان
34% Complete
پرداخت دو ساله 385000 تومان
35% Complete
پرداخت سه ساله 535000 تومان
35% Complete
Unlimited-Lite قیمت از ریال590,000/3 mo سفارش دهید
پرداخت ماهانه ندارد
100% Complete
پرداخت سه ماهه 96000 تومان
28% Complete
پرداخت شش ماهه 180000 تومان
56% Complete
پرداخت یکساله 336000 تومان
56% Complete
پرداخت دو ساله 624000 تومان
56% Complete
پرداخت سه ساله 896000 تومان
59% Complete
Unlimited-Power قیمت از ریال960,000/3 mo سفارش دهید
پرداخت ماهانه 59000 تومان
50% Complete
پرداخت سه ماهه 168000 تومان
50% Complete
پرداخت شش ماهه 320000 تومان
100% Complete
پرداخت یکساله 600000 تومان
100% Complete
پرداخت دو ساله 1100000 تومان
100% Complete
پرداخت سه ساله 1500000 تومان
100% Complete
Unlimited-Porfesional قیمت از ریال590,000/mo سفارش دهید