مشاهده توضیحات این سرویس ها :

http://pardishosting.net/host/linux-host/unlimited-hosting.html
پرداخت ماهانه 25000 تومان
33% Complete
پرداخت سه ماهه 57000 تومان
27% Complete
پرداخت شش ماهه 102000 تومان
25% Complete
پرداخت یکساله 180000 تومان
24% Complete
پرداخت دو ساله 310000 تومان
23% Complete
پرداخت سه ساله 400000 تومان
22% Complete
Unlimited-Starter قیمت از ریال250,000/mo
سفارش دهید
پرداخت ماهانه 40000 تومان
53% Complete
پرداخت سه ماهه 90000 تومان
42% Complete
پرداخت شش ماهه 168000 تومان
42% Complete
پرداخت یکساله 312000 تومان
41% Complete
پرداخت دو ساله 555000 تومان
42% Complete
پرداخت سه ساله 720000 تومان
40% Complete
Unlimited-Lite قیمت از ریال400,000/mo
سفارش دهید
پرداخت ماهانه 65000 تومان
86% Complete
پرداخت سه ماهه 180000 تومان
85% Complete
پرداخت شش ماهه 330000 تومان
82% Complete
پرداخت یکساله 600000 تومان
80% Complete
پرداخت دو ساله 1000000 تومان
76% Complete
پرداخت سه ساله 1500000 تومان
83% Complete
Unlimited-Power قیمت از ریال650,000/mo
سفارش دهید
پرداخت ماهانه 75000 تومان
100% Complete
پرداخت سه ماهه 210000 تومان
100% Complete
پرداخت شش ماهه 400000 تومان
100% Complete
پرداخت یکساله 750000 تومان
100% Complete
پرداخت دو ساله 1300000 تومان
100% Complete
پرداخت سه ساله 1800000 تومان
100% Complete
Unlimited-Porfesional قیمت از ریال1,050,000/mo
سفارش دهید