مشاهده توضیحات این سرویس ها :

http://pardishosting.net/host/linux-host/unlimited-hosting.html
پرداخت ماهانه 22000 تومان
29% Complete
پرداخت سه ماهه 48000 تومان
22% Complete
پرداخت شش ماهه 87000 تومان
21% Complete
پرداخت یکساله 156000 تومان
20% Complete
پرداخت دو ساله 276000 تومان
21% Complete
پرداخت سه ساله 360000 تومان
20% Complete
Unlimited-Starter قیمت از ریال300,000/mo
سفارش دهید
پرداخت ماهانه 30000 تومان
40% Complete
پرداخت سه ماهه 75000 تومان
35% Complete
پرداخت شش ماهه 135000 تومان
33% Complete
پرداخت یکساله 250000 تومان
33% Complete
پرداخت دو ساله 440000 تومان
33% Complete
پرداخت سه ساله 620000 تومان
34% Complete
Unlimited-Lite قیمت از ریال420,000/mo
سفارش دهید
پرداخت ماهانه 48000 تومان
64% Complete
پرداخت سه ماهه 120000 تومان
57% Complete
پرداخت شش ماهه 220000 تومان
55% Complete
پرداخت یکساله 400000 تومان
53% Complete
پرداخت دو ساله 700000 تومان
53% Complete
پرداخت سه ساله 1000000 تومان
55% Complete
Unlimited-Power قیمت از ریال670,000/mo
سفارش دهید
پرداخت ماهانه 75000 تومان
100% Complete
پرداخت سه ماهه 210000 تومان
100% Complete
پرداخت شش ماهه 400000 تومان
100% Complete
پرداخت یکساله 750000 تومان
100% Complete
پرداخت دو ساله 1300000 تومان
100% Complete
پرداخت سه ساله 1800000 تومان
100% Complete
Unlimited-Porfesional قیمت از ریال1,050,000/mo
سفارش دهید