مشاهده توضیحات این سرویس ها :

http://pardishosting.net/host/linux-host/unlimited-hosting.html
پرداخت ماهانه 25000 تومان
100% Complete
پرداخت سه ماهه 57000 تومان
100% Complete
پرداخت شش ماهه 102000 تومان
100% Complete
پرداخت یکساله 180000 تومان
100% Complete
پرداخت دو ساله 310000 تومان
100% Complete
پرداخت سه ساله 400000 تومان
100% Complete
Unlimited-Starter قیمت از ریال250,000/mo
خارج از دسترس