یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
ترافیک
ControlPanel
تعداد دامنه مجاز
تعداد وب سایت
تعداد ایمیل
تعداد دیتابیس MySQL , MsSQL
ASP.net
کامپونت های درخواستی
نرم افزارهای درخواستی
WinServer
SQLServer
IIS
Datacenter
Server
100% reliable Backup
پرداخت سه ماهه
پرداخت شش ماهه
پرداخت یکساله
پرداخت دوساله
win-D 1
ریال350,000 شش ماهه
100 مگابایت
10 گیگابایت
Websitepanel 2
5
10
10
10
تمام نسحه های معتبر
قابل نصب
قابل نصب
2008 R2
2008 R2
7.5
Iceland green
HP CloudServer
Daily Remote R1soft
-
25000 تومان
35000 تومان
60000 تومانwin-D 2
ریال450,000 شش ماهه
250 مگابایت
20 گیگابایت
Websitepanel 2
5
15
25
25
تمام نسحه های معتبر
قابل نصب
قابل نصب
2008 R2
2008 R2
7.5
Iceland green
HP CloudServer
Daily Remote R1soft
-
30000 تومان
45000 تومان
70000 تومانwin-D 3
ریال500,000 شش ماهه
500 مگابایت
30 گیگابایت
Websitepanel 2
10
20
50
50
تمام نسحه های معتبر
قابل نصب
قابل نصب
2008 R2
2008 R2
7.5
Iceland green
HP CloudServer
Daily Remote R1soft
-
40000 تومان
60000 تومان
100000 تومانwin-D 4
ریال650,000 شش ماهه
1000 مگابایت
40 گیگابایت
Websitepanel 2
10
25
100
100
تمام نسحه های معتبر
قابل نصب
قابل نصب
2008 R2
2008 R2
7.5
Iceland green
HP CloudServer
Daily Remote R1soft
-
55000 تومان
90000 تومان
140000 تومانwin-D 5
ریال650,000 سه ماهه
2500 مگابایت
60 گیگابایت
Websitepanel 2
15
30
بدون محدودیت
بدون محدودیت
تمام نسحه های معتبر
قابل نصب
قابل نصب
2008 R2
2008 R2
7.5
Iceland green
HP CloudServer
Daily Remote R1soft
65000 تومان
110000 تومان
200000 تومان
350000 تومانwin-D 6
ریال900,000 سه ماهه
3500 مگابایت
80 گیگابایت
Websitepanel 2
15
35
بدون محدودیت
بدون محدودیت
تمام نسحه های معتبر
قابل نصب
قابل نصب
2008 R2
2008 R2
7.5
Iceland green
HP CloudServer
Daily Remote R1soft
90000 تومان
165000 تومان
300000 تومان
500000 تومانwin-D 7
ریال1,200,000 سه ماهه
5000 مگابایت
120 گیگابایت
Websitepanel 2
20
40
بدون محدودیت
بدون محدودیت
تمام نسحه های معتبر
قابل نصب
قابل نصب
2008 R2
2008 R2
7.5
Iceland green
HP CloudServer
Daily Remote R1soft
120000 تومان
215000 تومان
400000 تومان
700000 تومانwin-D 8
ریال900,000 سه ماهه
10000 مگابایت
200 گیگابایت
Websitepanel 2
20
45
بدون محدودیت
بدون محدودیت
تمام نسحه های معتبر
قابل نصب
قابل نصب
2008 R2
2008 R2
7.5
Iceland green
HP CloudServer
Daily Remote R1soft
90000 تومان
170000 تومان
330000 تومان
560000 تومانwin-D 9
ریال800,000 ماهانه
15000 مگابایت
300 گیگابایت
Websitepanel 2
25
50
بدون محدودیت
بدون محدودیت
تمام نسحه های معتبر
قابل نصب
قابل نصب
2008 R2
2008 R2
7.5
Iceland green
HP CloudServer
Daily Remote R1soft
225000 تومان
420000 تومان
800000 تومان
140000 تومان