یافتن محصولات و سرویس ها

WR 01
ریال150,000 ماهانه


1 گیگابایت فضا


15 گیگابایت ترافیک


بقیه امکانات نامحدودWR 02
ریال250,000 ماهانه


2.5 گیگابایت فضا


35 گیگابایت ترافیک


بقیه امکانات نامحدودWR 03
ریال400,000 ماهانه


5 گیگابایت فضا


70 گیگابایت ترافیک


بقیه امکانات نامحدودWR 04
ریال550,000 ماهانه


7.5 گیگابایت فضا


110 گیگابایت ترافیک


بقیه امکانات نامحدودWR 05
ریال700,000 ماهانه


10 گیگابایت فضا


150 گیگابایت ترافیک


بقیه امکانات نامحدودWR 06
ریال850,000 ماهانه


15 گیگابایت فضا


220 گیگابایت ترافیک


بقیه امکانات نامحدودWR 07
ریال1,000,000 ماهانه


20 گیگابایت فضا


300 گیگابایت ترافیک


بقیه امکانات نامحدودWR 08
ریال1,100,000 ماهانه


25 گیگابایت فضا


350 گیگابایت ترافیک


بقیه امکانات نامحدودWR 09
ریال1,300,000 ماهانه


35 گیگابایت فضا


500 گیگابایت ترافیک


بقیه امکانات نامحدودWR 10
ریال1,600,000 ماهانه


50 گیگابایت فضا


700 گیگابایت ترافیک


بقیه امکانات نامحدود