پردیس هاستینگ تنها شرکت ایرانی بود که در طی افزایش نرخ ارز طی چندماه گذشته ، تغییر قیمتی روی سرویسهای خود نداشته و بجهت مشتری مداری قیمت سرویسها تغییری نکرد. درصورتی که قیمتها طی این چندماه اخیر 100% افزایش قیمتی داشته و تقریبا هزینه ها دو برابر شده است . 

ناگزیر بدلیل حفظ کیفیت سرویسها و هزینه بالای نگهداری سرورها ، ناگزیریم این افزایش قیمت را روی سرویسها اعمال کنیم . اما بجهت مشتری مداری پردیس هاستینگ این رشد قیمتی بصورت پلکانی بوده و در این ماه   قیمت سرویسها را 20% افزایش می دهیم و ماه آینده مجدد 20% افزایش خواهد یافت . Tuesday, January 22, 2019« برگشت